Gebiedsontwikkeling

gebiedsontwikkelingheader

TTE Consultants ondersteunt bij het vormgeven en uitvoeren van verkenningen, visies, beleid en plannen ten behoeve van (gebieds)ontwikkelingen. Het gaat daarbij o.a. om het afstemmen van bodemsanering op de ontwikkeling, het bepalen van kosten en risico’s van grondverzet, maar ook het vormgeven en uitwerken van een integrale benadering van onder- en bo­vengrond. Gewenste bovengrondse ontwikkelingen stellen eisen aan de ondergrond. De ondergrond stelt op haar beurt weer eisen aan de bovengrondse ontwikkelingen, maar kan ook kansen bieden die tot een meerwaarde leiden. Net als grond- en oppervlaktewater een systeem vormen, zijn ook onder- en bovengrond één geheel. Door onder- en bovengrond te verbinden wordt financieel rende­ment ver­enigt met ruimtelijke kwaliteit. 

De ondergrond (m.n. bodemkwaliteit) wordt bij de ontwikkeling van een terrein of gebied vaak als financieel risico ervaren. Met een analyse van het onder- en bovengrondse speelveld brengen we de eerst knelpunten en kansen in beeld. Vanuit de organisatorische en financiële mogelijkheden van de actoren worden keuzes gemaakt ten aanzien van de strategie. Bij de uit­wer­king maken we risico’s en opbrengsten (financieel) inzichtelijk en kijken we wat de mogelijk­heden zijn om risico’s te reduceren en opbrengsten te vergroten. Uitgangspunt is dat ontwikkelingen eco­nomisch verantwoord moeten blijven. Door inhoudelijke kennis, Geo-ICT en procesbe­geleiding te combi­neren weet TTE Consultants vaak tot een realistisch en financieel haalbaar plan te komen.

Er vindt een transitie van het op sanering en bescherming georiënteerde bodembeleid naar integraal beleid voor de ondergrond plaats. Vanaf 2015 maakt ‘de ondergrond’ deel uit van het ruimtelijk ordeningsbeleid. De inte­gratie van onder- en bovengrond noopt tot een andere kijk op tijd en ruimte en vraagt om nieuwe samen­werkingsvormen. TTE Consultants kent de handvatten die bijdragen de toekomst vorm te geven. Gebiedsontwikkeling blijft echter lokaal maatwerk, dat valt of staat met een positieve business case én maatschappelijk draagvlak. Partijen kunnen zelf het beste bepalen wat voor hun gebied ideaal is en hoe ze dat ideaal kunnen bereiken. TTE Consultants onder­steunt bij het vormgeven en uitwerken van een integrale benadering, zowel op strategisch- als projectniveau.

Referenties

 • Grondverzet herontwikkeling Vliegbasis Twente

  TTE Consultants heeft de Vliegwiel Twente Maatschappij (VTM)(een samenwerkingsverband van Rijk, Provincie en Gemeente) ondersteund bij de herontwikkeling van de vliegbasis Twente.

  Lees meer...  
 • Grondverzet herontwikkeling Traverse Dieren

  TTE Consultants heeft in opdracht van de provincie Gelderland een grondbalans, risicoanalyse en kostenraming voor de Traverse Dieren uitgevoerd.

  Lees meer...  
 • Bodemstrategie Hembrugterrein Zaandam

  Het Rijks Vastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) heeft TTE Consultants gevraagd een bodemstrategie op te stellen voor de procesmatige aanpak van de bodemproblematiek op het Hembrugterrein.

  Lees meer...  

Gebiedsontwikkeling

gebiedsontwikkelingheader

TTE Consultants ondersteunt bij het vormgeven en uitvoeren van verkenningen, visies, beleid en plannen ten behoeve van (gebieds)ontwikkelingen. Het gaat daarbij o.a. om het afstemmen van bodemsanering op de ontwikkeling, het bepalen van kosten en risico’s van grondverzet, maar ook het vormgeven en uitwerken van een integrale benadering van onder- en bo­vengrond. Gewenste bovengrondse ontwikkelingen stellen eisen aan de ondergrond. De ondergrond stelt op haar beurt weer eisen aan de bovengrondse ontwikkelingen, maar kan ook kansen bieden die tot een meerwaarde leiden. Net als grond- en oppervlaktewater een systeem vormen, zijn ook onder- en bovengrond één geheel. Door onder- en bovengrond te verbinden wordt financieel rende­ment ver­enigt met ruimtelijke kwaliteit. 

De ondergrond (m.n. bodemkwaliteit) wordt bij de ontwikkeling van een terrein of gebied vaak als financieel risico ervaren. Met een analyse van het onder- en bovengrondse speelveld brengen we de eerst knelpunten en kansen in beeld. Vanuit de organisatorische en financiële mogelijkheden van de actoren worden keuzes gemaakt ten aanzien van de strategie. Bij de uit­wer­king maken we risico’s en opbrengsten (financieel) inzichtelijk en kijken we wat de mogelijk­heden zijn om risico’s te reduceren en opbrengsten te vergroten. Uitgangspunt is dat ontwikkelingen eco­nomisch verantwoord moeten blijven. Door inhoudelijke kennis, Geo-ICT en procesbe­geleiding te combi­neren weet TTE Consultants vaak tot een realistisch en financieel haalbaar plan te komen.

Er vindt een transitie van het op sanering en bescherming georiënteerde bodembeleid naar integraal beleid voor de ondergrond plaats. Vanaf 2015 maakt ‘de ondergrond’ deel uit van het ruimtelijk ordeningsbeleid. De inte­gratie van onder- en bovengrond noopt tot een andere kijk op tijd en ruimte en vraagt om nieuwe samen­werkingsvormen. TTE Consultants kent de handvatten die bijdragen de toekomst vorm te geven. Gebiedsontwikkeling blijft echter lokaal maatwerk, dat valt of staat met een positieve business case én maatschappelijk draagvlak. Partijen kunnen zelf het beste bepalen wat voor hun gebied ideaal is en hoe ze dat ideaal kunnen bereiken. TTE Consultants onder­steunt bij het vormgeven en uitwerken van een integrale benadering, zowel op strategisch- als projectniveau.

Referenties

 • Grondverzet herontwikkeling Vliegbasis Twente

  TTE Consultants heeft de Vliegwiel Twente Maatschappij (VTM)(een samenwerkingsverband van Rijk, Provincie en Gemeente) ondersteund bij de herontwikkeling van de vliegbasis Twente.

  Lees meer...  
 • Grondverzet herontwikkeling Traverse Dieren

  TTE Consultants heeft in opdracht van de provincie Gelderland een grondbalans, risicoanalyse en kostenraming voor de Traverse Dieren uitgevoerd.

  Lees meer...  
 • Bodemstrategie Hembrugterrein Zaandam

  Het Rijks Vastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) heeft TTE Consultants gevraagd een bodemstrategie op te stellen voor de procesmatige aanpak van de bodemproblematiek op het Hembrugterrein.

  Lees meer...