Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Uitvoering: TTE Consultants
Periode: 2016 – heden
Expertisegebieden: Gebiedsbeheer, Visie en beleid

 

laren kleinIn het Gooi werken Gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en de Provincie Noord-Holland samen aan de bescherming van de grondwaterkwaliteit. Het huidige gebiedsbeheerplan is er primair op gericht de waterkwaliteit bij de drinkwaterwinning van Productiebedrijf (PB) Laren te borgen, ondanks de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen.

Om vast te stellen of er wellicht, vanuit een integrale visie, kijkend naar alle belangen/opgaven in het gebied, (nog) betere varianten mogelijk zijn voorziet het Gebiedsbeheerplan in een variantenanalyse voor de winning van PB Laren. TTE Consultants begeleid de partijen in het proces rond deze zoektocht. Het doel van de variantenstudie is tweeledig:
- Het in beeld brengen van de verschillende varianten t.a.v. de winning(en) en de bijbehorende consequenties;
- Het ontwikkelen van een systematiek waarmee de Stuurgroep (SG) van het Gebiedsbeheerplan een keuze kan maken uit één van de varianten.